A Response to François Hartog, “Chronos, Kairos, Krisis: The Genesis of Western Time”