Istoricheskaya Makrosotsiologiya: Metodologia I Metody (Historical Macrosociology: Methodology and Methods).