Fenomen Istorichesko Nespravedlivosti: Sotsialno-Filosofski Aspekt