Historical consciousness - historical culture = Geschichtsbewusstsein - Geschichtskultur = conscience historique - culture historique