De la memòria i el seu ús crític // [On memory and its critical use]