L. N. Tolstoi o zakonomernostiakh istoricheskogo protsessa, roli lichnosti i narodnykh mass v istorii // [L. N. Tolstoi on the Laws of History, and on the Role of the Individual and the Masses in History]