Lixing, baoshou zhuyi yu lishi xuejia de zeren: chulun buluodaier shixue sixiang jiqi shijian xiaoying

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsXin Chen
JournalShijie Lishi
Issue1
Pagination78-89
ISSN1002011X
Short TitleLIXING, BAOSHOU ZHUYI YU LISHI XUEJIA DE ZEREN
Publication Links