Modeli zgodovine znanosti: zgodovinskost in zgodovina znanosti v Serresovi epistemologiji // [Models of the history of science: the historicity of history of science and epistemology in serres]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsVojislav Likar
JournalFilozofski vestnik
Pagination33-47
ISSN0353-4510
Short TitleModeli zgodovine znanosti
Keywords
Publication Links